Plany

Swoje postulaty wyborcze podzieliłem na 10 obszarów. Większość z nich przeplata się wzajemnie i jest ze sobą powiązana – nie istnieją przecież w próżni. Zakładam, że ktoś inny może podzielić zagadnienia dotyczące funkcjonowania dzielnicy w innych sposób. Poniżej moja propozycja:

  1. Bezpieczeństwo – monitoring miejski, utwardzone i oświetlone ulice, zabezpieczenie przed podtopieniami, współpraca z policją, strażą miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną, uporządkowanie kwestii dotyczącej parkowania samochodów
  2. Zdrowie – troska o płuca mieszkańców dzielnicy, kontynuacja wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, rozwinięta sieć stacji monitoringu jakości powietrza, WOW tylko w tunelu 
  3. Oświata – zapewnienie potrzeb dzielnicowych placówek oświatowych, by mogły jak najlepiej służyć dzieciom i młodzieży w Wesołej, wykorzystanie potencjału dzielnicy w edukacji poprzez wyznaczenie i opisanie ścieżek dydaktycznych
  4. Kultura – wspieranie organizacji pozarządowych, domu kultury i dzielnicowej biblioteki, zachęcanie mieszkańców do działania lokalnie, wydarzenia i imprezy kulturalne
  5. Komunikacja – Parkuj i Jedź przy stacji PKP Wesoła, rozwój sieci roweru miejskiego Veturilo, rozwój ścieżek rowerowych, lepsza komunikacja miejska, wiaty przystankowe na każdym przystanku
  6. Rekreacja – zagospodarowanie nieużytków pod kątem mieszkańców, zagospodarowanie kanałku wawerskiego, odnowienie placów zabaw, wiaty na szlakach turystycznych i tworzonych ścieżkach edukacyjnych
  7. Integracja – tworzenie miejsc spotkań mieszkańców, Miejsca Aktywności Lokalnej, stworzenie publicznego miejsca targowego, włączanie wykluczonych grup społecznych, wsparcie dla osób w trudnej sytuacji i osamotnionych, wolontariat
  8. Sport – trasy biegowe, trasy rowerowe, szlaki, ścieżki przyrodnicze, OSiR, wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się sportem
  9. Środowisko – ścieżki dydaktyczne, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, ustawienie brakujących ławek i koszy na śmieci, ochrona zieleni
  10. Infrastruktura – tunel pod torami w Wesołej, Parkuj i Jedź przy PKP Wesoła, WOW tylko w tunelu, MPZP – stop patodeweloperce, budowa brakujących ulic

Poniższe grafiki zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale tematy, do których się odnoszą opisał żywy człowiek. Kliknij na wybrany obszar tematyczny i dowiedz się więcej.


Materiał Wyborczy Wesoła 2024